Centrumvisie Noordwijkerhout

Voor de gemeente Noordwijkerhout heeft Joeri Stork een Centrumvisie opgesteld. De visie biedt het ruimtelijk kader om het kernwinkelgebied compacter en aantrekkelijker te maken. De ontwikkelrichting is gekozen in overleg met belanghebbenden. De visie bevat voorstellen voor detailhandel, horeca, openbare ruimte, verblijfskwaliteit en verkeer en de samenhang daartussen.


Vooruitlopend op de Omgevingswet heeft participatie een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de visie. Het participatietraject bestond uit een enquête, tafelgesprekken, burgerpanel en een klankbordgroep. Onderstaande afbeeldingen komen uit de enquête.

In werkgroepen met belanghebbenden is de opbrengst besproken en gezocht naar mogelijke oplossingen en projecten. Op basis daarvan heeft Joeri met het kernteam een conceptvisie en een concrete projectenlijst 2017-2018 opgesteld. Vervolgens zijn de stukken ter visie gelegd voor inspraak. De inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanbevelingen voor verbetering van de visie.

De centrumvisie en projectenlijst zijn door de gemeenteraad vastgesteld op 15 december 2016. In maart 2017 is gestart met de verdere uitwerking en uitvoering van een achttal projecten.


Projectduur: april 2015 – januari 2017

Geleverde producten voor deze opdracht:
Plan van Aanpak
Communicatieplan
Gebiedsvisie
Nota van Inspraak
Vaststellingsstukken

 

 

staven noordwijkerhout