Hoogbouw Effect Rapportage

Aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam wordt de bouw van Nieuw Argentinië voorbereid. Het nieuwe woongebouw heeft een hoogte van 34 meter en overschrijdt daarmee de maximale toegestane bouwhoogte van 30 meter uit het bestemmingsplan. Om te voldoen aan het nieuwe bouwbesluit zijn alle appartementen hoger geworden. Om het bouwplan toch planologisch mogelijk te maken is een uitgebreide omgevingsvergunning opgesteld.voorkant her

De Hoogbouw Effect Rapportage (her) is onderdeel van de omgevingsvergunning en is verplicht gesteld in de Structuurvisie Amsterdam 2040 omdat het binnen een zone van 2 km van het Unesco gebied (grachtengordel) ligt. Belangrijk onderdeel van de her is de landschappelijke inpassing. Om de impact van de ontwikkeling op de kernzone van het unesco gebied te kunnen bepalen zijn diverse foto’s genomen op punten waarop de hoogbouw mogelijk vanuit het Unesco gebied zichtbaar kan zijn. Het gebouw is in deze foto’s gemonteerd met behulp van een computermodel. Op deze manier wordt duidelijk of het gebouw zichtbaar zal zijn, en zo ja wat de impact ervan is. Per foto is een korte beschrijving gegeven van de eventuele impact op het stadslandschap.

 

 

Chris Vaartjes, Martijntje Stam en Wouter Kaper hebben deze her samen opgesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam, stadseel oost.