Intergemeentelijke structuurscan

In samenwerking met gemeentelijke projectleiders en ontwerpers heeft Joeri Stork voor de regio Zuid-Kennemerland een Intergemeentelijke Structuurscan opgesteld. In de Structuurscan is onderzocht hoe de vijf regiogemeenten de ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar afstemmen en zijn gezamenlijke opgaven verkend. De bevindingen zijn gelegd naast de ambities die vanuit de MRA zijn gesteld (Metropoolregio Amsterdam). Joeri heeft een deel van het onderzoek en de eindredactie voor dit plan uitgevoerd.


De scan is in 2012 door de vijf gemeenteraden vastgesteld en vormt de basis voor een gezamenlijke inzet van de regiogemeenten op de geformuleerde opgaven. De scan kan tevens dienen als opmaat naar een gezamenlijke regionale structuurvisie.
Intergemeentelijke-structuu