Masterplan Hillegom Noord

 

Aan de noordrand van Hillegom ligt een bijzonder gebied, dat zich kenmerkt door verschillende functies die naast elkaar bestaan. Voor dit gebied is een Masterplan opgesteld in opdracht van de gemeente en in samenwerking met de verschillende eigenaren in het gebied. Aanleiding was het herhuisvesten van sportvelden, het beeindigen van enkele bedrijfsactiviteiten en het uibreiden van een bestaand bedrijf.

kaart hillegom noord helemaal gecropt

Het Masterplan voor Hillegom Noord wordt gekenmerkt door een robuust groen-blauw raamwerk waarbinnen de woon- en werkvelden tot ontwikkeling kunnen komen. De velden kunnen ieder voor zich ontwikkeld worden, dus ook elk met een eigen tijdshorizon. Dat betekent dat wanneer de ene ontwikkeling voorlopig niet tot stand komt, het de andere ontwikkeling niet moet frustreren. De bereikbaarheid moet daarom in elk planstadium gewaarborgd worden. De verkeersstructuur in het Masterplan is hierop ontworpen. Ook in de fasering wordt aan deze organische wijze van gebiedsontwikkeling specifiek aandacht gegeven.

Om de grondeigenaren in het gebied vrijheid te geven in het te realiseren programma, zodat marktconform gebouwd kan worden, zijn in dit Masterplan bewust geen woningaantallen of dichtheden genoemd. Het Masterplan beschrijft de ruimtelijke kwaliteit, waarbij geldt dat de bebouwing moet aansluiten bij het dorpse karakter van Hillegom en in het bijzonder de woonbuurt Patrimonium. Het Masterplan legt eisen op ten aanzien van het minimaal aantal te realiseren m2 groen en water en het aantal parkeerplaatsen per woning. Het masterplan is in juli 2013 vastgesteld.

Martijntje Stam heeft het plan tijdens haar dienstverband bij SRO en in opdracht van de gemeente Hillegom en in samenwerking met de grondeigenaren inhoudelijk opgesteld.