Begeleiding omgevingsvergunning Waterloopbos

Het natuurgebied én Rijksmonument Waterloopbos is een moerasbos gelegen bij Marknesse in de gemeente Noordoostpolder. Het Waterloopbos bestaat uit een voormalig terrein voor waterloopkundig onderzoek,  waar grootschalige open lucht proefopstellingen van waterkeringen,  dammen en ook een golfsimulatiebak zijn gebouwd.

Het terrein is nu eigendom van Vereniging Natuurmonumenten en zij hebben plannen om de locatie voor een veel groter publiek toegankelijk te maken. Onderdeel hiervan is om het tijdelijke bezoekerscentrum te vernieuwen tot een nieuw bezoekers- en entreegebouw.

Plannen-makers is gevraagd om de planologische begeleiding van het nieuwe bezoekersgebouw te verzorgen. Iris van Malsen heeft hiervoor onder andere de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de uitgebreide omgevingsvergunning opgesteld, het overleg met de gemeente gevoerd, het vergunningdossier beheerd en de bijbehorende haalbaarheidsonderzoeken gecoördineerd. Ook heeft zij de omgevingsvergunning aangevraagd via het Omgevingsloket bij de gemeente. Inmiddels heeft de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het plan en is de omgevingsvergunning verleend. Binnenkort zal gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

bron: Ziegler | Branderhorst architecten

Het nieuwe gebouw

Het nieuwe entreegebouw is multifunctioneel en biedt een informatiepunt over natuur- en cultuurhistorie met een daarbij behorende horecagelegenheid. Het gebouw zal ook het startpunt zijn van wandel- en fietsroutes. Bezoekers komen in het entreegebouw op een interactieve manier meer te weten over de natuur in het Waterloopbos.

De verwachting is dat het aantal bezoekers voor het Waterloopbos de komende jaren flink toeneemt. Binnen het bos vinden, naast de realisatie van het nieuwe entreegebouw, verschillende ontwikkelingen plaats. De gemeente is momenteel bezig om een integrale gebiedsvisie voor het gebied op te stellen.

Het realiseren van het entreegebouw faciliteert de verwachte toename in bezoekersaantallen en zet in op een betere beleving van het Waterloopbos. De realisatie van het entreegebouw kent zijn eigen ontwikkeltraject en deze ontwikkeling kan niet wachten tot de gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad. Toch is in de ruimtelijke onderbouwing al integraal gekeken naar het gebied. Voor de parkeerbehoefte is niet alleen ingegaan op de specifieke parkeerbehoefte van het gebouw, maar is  juist gekeken naar de totale bezoekersstroom van het Waterloopbos. Tevens wordt ingegaan op de verkeersveiligheid van de toegangsweg naar het gebied. Er ligt hiermee een onderbouwing die ingaat op de toekomstige ontwikkeling en daarmee geschikt voor de planologische procedure. De onderbouwing kan daardoor niet vernietigd worden bij een eventuele beroepsprocedure omdat niet ingegaan wordt op toekomstige ontwikkelingen.