Omgevingsmanagement rondweg Boskoop

Om het vrachtverkeer van de kwekerijen rondom Boskoop uit de oostelijke kern te weren, wordt een rondweg aangelegd. Om dit planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan zijn onder andere een ecologisch, archeologisch en akoestisch onderzoek uitgevoerd. De nieuwe rondweg loopt deels door een vogelweidegebied. Om aan de compensatieverplichtingen te voldoen is een nieuw vogelweidegebied aangelegd en is open water gegraven. Recent heeft de Raad van State in een beroepsprocedure uitgesproken dat het bestemmingsplan goed is onderbouwd. Het beroep is in zijn geheel ongegrond verklaard.

Oostelijke rondweg Boskoop

Plannenmakers kan voor u het gehele planologische proces met bijbehorende onderzoeken, inspraak en overleggen met diverse belanghebbenden waaronder bewoners voor u begeleiden. Chris Vaartjes heeft voor dit project de bestemmingsplannen opgesteld, de planologische procedures begeleid en de communicatie met belanghebbenden, andere overheden en onderzoeksbureaus gevoerd. Deze werkzaamheden heeft Chris Vaartjes uitgevoerd bij zijn voormalige werkgever Buro SRO.