Projectleiding inpassen 50 woningen

In de kern Nieuwe Wetering van de gemeente Kaag en Braassem hebben verschillende inwoners een verzoek ingediend om extra woningen te bouwen. De gemeente heeft dit opgepakt door een studie te laten uitvoeren naar mogelijke woninginbreiding in de kern. Het was een complex vraagstuk omdat de beoogde locaties binnen de geluidzone van de A4 en de Hogesnelheidslijn liggen. Daarnaast liggen de locaties op een dijklichaam en dus binnen de keurzone van het waterschap. Tot slot bleken in het gebied verschillende beschermde diersoorten vor te komen. De opdracht van de gemeente omvatte het uitvoeren van een stedenbouwkundige studie. Het middels haalbaarheidsonderzoeken, zoals akoestisch- ecologisch- en bodemonderzoek, bepalen tot waar en onder welke condities woningbouw mogelijk is. De uitkomsten van de studie en de onderzoeken zijn vervolgens met de belanghebbenden gecommuniceerd en zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De vervolgopdracht omvatte het in deelbestemmingsplannen vastleggen van de in totaal ca. 50 nieuwbouwwoningen. Chris Vaartjes heeft de planologische procedure begeleid, de communicatie met omwonenden en grondeigenaren gevoerd en de adviesbureaus aangestuurd. Deze activiteiten heeft Chris Vaartjes uitgevoerd bij zijn voormalige werkgever Buro SRO.